Wooden Chain

Nao de kermis

Tekst

Wee gaon met z’n allen nao de kermis toe
En lache nao de minse, zwaaje toedaloe
"Wie geit 't och, wae had daat gedoch"
Enveral ruukse de gebakken loch...
Weej gaon met z'n alle nao de kermis toe
Weej groete idderein zegge kiekehoe
Gok en win, men haet gooije zin
En kermis geit d'r altied in

Eine kier per jaor striekt de kermis neer
En gaeve aan 't durp en hiel aparte sfeer
De familie kump alle in 't niej
'T durp haet zien reunié

Dan met z'n alle nao 't matinee
Da kastelein lacht hae is diek tevreej
Danse, zinge, lache en de jeugd uigt vrek

En durp is nôg lang ni gek

Youtube